پین های Orange Pi One

یکی از ویژگی های بردهای قابل توسعه، داشتن تعداد پین قابل کنترل می باشد که به برنامه نویسان امکان ایجاد رابطه با دستگاه های دیگر را می دهد. بردهای اورنج پای هم از این قاعده مستثنی نیست و Orange Pi One دارای چهل پین قابل کنترل می باشد. به زودی کتابخانه پایتون آنرا جهت استفاده روی همین صفحه قرار خواهم داد. اما نکته قابل توجه دیگر، نقشه این پینهای قابل کنترل است. به تصویر زیر توجه کنید.

Orange_Pi_2_GPIO_Pinout

orange-pi-one-pinouts

در ضمن توجه داشته باشید در اورنج پای One پایه ها نسبت به برد رسپبری پای معکوس هستند. به طوریکه اولین پایه 3.3v در سمت مخالف درگاه USB قرار دارد.