Orange Pi Documents

در اینجا میتوانید اسناد، شماتیک برد و دیگر منابع مربوط به بردهای اورنج پای را بیابید.

AllWinner H3 Datasheet