Nano Pi

شرکت CoreWind با معرفی سری نانوپای پا به عرصه بردهای توسعه ARM گذاشت. تا به امروز دو نمونه از این خانواده معرفی شده اند، اما مشتقات بسیاری از همین دو نمونه توسط گروه های مطرح همچون FriendlyARM ساخته و معرفی شده است.

[by CoreWind]

Nano Pi

Nano Pi 2

[by FriendlyARM]

NanoPi 2 Fire

NanoPi M1

NanoPi M2