Banana Pi

642

یکی دیگر از بردهای توسعه ارزان قیمت و قدرتمند بناناپای است. این سری بردها نیز از پردازنده های AllWinner استفاده میکنند، بنابراین قدرتمند در عین حال ارزان قیمت میباشند. خانواده بناناپای شامل بردهای زیر است:

Banana Pi BPI-M64

Banana Pi BPI-M3

Banana Pi BPI-M2+

Banana Pi BPI-M2

Banana Pi BPI-M1

Banana Pi BPI-R1

Banana Pi BPI-M1+