درباره ما

فروشگاه اورنج پای در نظر دارد تا با فراهم آوردن دستگاه ها و تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی روز دنیا، دسترسی محققان، صنعتگران، گروه های تحقیقاتی و عملیاتی (الکترونیک و رایانه ای) به دانش و امکانات الکترونیکی و رایانه ای روز دنیا را میسر سازد. با توجه به گستردگی روز افزون علم الکترونیک بر آن شدیم تا با فراهم آوردن تجهیزات، آموزش و با هدف تولید و نوآوری پا به عرصه دنیای تکنولوژی بگذاریم. امید است با توکل به خدا در مسیر پیش رو موفق قدم برداریم.

صاحب امتیاز نماد: فروشگاه اورنج پای – www.orangepi.ir